Oświadczenie OSBN ws. konfliktu inwestorki z wykonawcą

Przedrukowujemy oficjalne oświadczenie OSBN w związku ze skutkującymi gniciem ściany błędami w domu ze słomy i gliny budowanym przez członka tego stowarzyszenia.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Budownictwa Naturalnego zabrało głos w związku z błędami w domu ze słomy i gliny budowanym przez swojego członka. Kilkanaście dni temu rozmawialiśmy o tej nieudanej słomianej budowie z inwestorką.

Zarząd OSBN, przesyłając nam poniższy tekst, wyraził nadzieję, że „oświadczenie rzuca trochę obiektywnego światła na całą sprawę”.

Wszystkie podkreślenia pochodzą od OSBN. Zachowana została też oryginalna pisownia.

Oświadczenie Zarządu OSBN

03 / 2019

Oświadczenie Zarządu

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Budownictwa Naturalnego

w sprawie konfliktu między P. Katarzyną Grzesik a Piotrem Soboniem – członkiem stowarzyszenia

W związku z próbami zaangażowania stowarzyszenia OSBN przez p. Katarzynę Grzesik (inwestorka) w konflikt pomiędzy nią a firmą wykonawczą – Naturalne Budownictwo Piotr Soboń, której właściciel jest członkiem zwyczajnym OSBN, i zamieszczaniem przez p. K. Grzesik w internecie wybiórczych informacji dot. jej kontaktów z OSBN, mogących wywołać nieprawdziwy i negatywny obraz działań Stowarzyszenia, Zarząd OSBN oświadcza stanowczo, że OSBN nie ponosi odpowiedzialności za indywidualne prace i działania członków Stowarzyszenia. Stowarzyszenie nigdy nie było i nie jest stroną ww. sprawie, bo fakt, że inwestor lub inwestorka jest w konflikcie z osobą należącą do OSBN nie czyni ze Stowarzyszenia ani strony umowy, ani uczestnika procesu budowlanego.

Każdy z członków i członkiń OSBN wykonuje swą pracę zawodową we własnym zakresie, pod własnym nazwiskiem, lub w ramach własnej firmy i na własną odpowiedzialność, której zakres regulują umowy zawierane między stronami oraz Kodeks Cywilny.

Podkreślamy, że OSBN nie jest organem branżowym, nadzorującym czy kontrolującym działalność swoich członków. Stowarzyszenie nie prowadzi systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

OSBN nie prowadzi działalności gospodarczej polegającej na wykonywaniu prac budowlanych, ani nie wykonuje ekspertyz budowlanych dla osób prywatnych. Stowarzyszenie jest organizacją zajmującą się wymianą wiedzy, promującą budownictwo naturalne. Zrzesza osoby zajmujące się i zainteresowane budownictwem naturalnym. Szczegółowo zasady i cele działania Stowarzyszenia określa Statut.

Z uwagi na to, że celem działania OSBN jest rozwój i jakość budownictwa naturalnego w Polsce, byliśmy i jesteśmy gotowi pomagać i współpracować z osobami zainteresowanymi, na zasadach partnerskich.

W przedmiotowym sporze kilkukrotnie, zarówno ze strony Zarządu, jak i od indywidualnych członków OSBN, składane były inwestorce propozycje spotkań, pomocy merytorycznej i mediacyjnej. Spotkaliśmy się, po stronie inwestorki z działaniem, polegającym na przedstawianiu żądań wykraczających poza zakres działalności OSBN, popartych presją czarnego PR, a nie chęcią wspólnego rozwiązania sporu z poszanowaniem zasad dialogu.

Przedstawiciele OSBN od początku sporu pomiędzy ww. osobami deklarowali chęć działań na rzecz polubownego i konstruktywnego rozwiązania. W czerwcu 2018 rozmowy prowadzone przez prezesa Zarządu OSBN z inwestorką i wykonawcą na krótko poprawiły komunikację pomiędzy stronami. Bezpośrednio po tej próbie mediacji wykonawca stawił się na budowie, dokonał pomiarów i podpisał protokół dotyczący koniecznych do usunięcia usterek. Niestety, jak dowiedzieliśmy się z późniejszych relacji wykonawcy oraz licznych publikacji internetowych, strony pomimo podpisania protokołu nie doszły ostatecznie do porozumienia co do sposobu, zakresu i terminu usunięcia usterek. Okoliczność ta nie czyni jednak ze Stowarzyszenia strony konfliktu. Podkreślenia wymaga, że wykonawca przyznał się do odpowiedzialności za wykonane prace, a w procesie budowy jego prace były nadzorowane przez kierownika budowy wskazanego przez inwestorkę.

Dalszy bezpośredni kontakt pomiędzy OSBN a panią Katarzyną Grzesik nastąpił w styczniu 2019 po wystosowaniu przez Zarząd OSBN pisma z zapytaniem o jej oczekiwania. Odpowiedź zawierała szereg żądań wykraczających poza zakres działalności i/lub aktualnych możliwości OSBN, w tym żądania sfinansowania przez Stowarzyszenie badań i ekspertyz technicznych domu.

Pani Katarzyna Grzesik żądała również usunięcia ze Stowarzyszenia wykonawcy, z którym jest w sporze.  Wskazujemy, że zasady usuwania członków ze Stowarzyszenia określone są w § 15 jego Statutu i żadna z wymienionych w nim przesłanek nie zaistniała. Nie można bowiem uznać sporu pomiędzy inwestorem a wykonawcą – członkiem OSBN, który, według naszej wiedzy, deklaruje wolę rozwiązania sporu – za zawinione działanie na szkodę Stowarzyszenia. Nie zapadł również wyrok pozbawiający członka Stowarzyszenia praw publicznych.

Publikowane w internecie opinie pani Katarzyny Grzesik przedstawiające OSBN jako stronę konfliktu, współodpowiedzialną za błędy budowlane na jej budowie, w tym zwłaszcza posty  wiążące nazwę Stowarzyszenia z obrazami błędów budowlanych, uważamy za działania z dziedziny “czarnego PR”, które niesłusznie naruszają dobra osobiste Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie nie zgadza się na budowanie fałszywego publicznego obrazu rzekomych zobowiązań, których OSBN nie realizuje i łączenie nazwy OSBN ze zdjęciami zgniłych ścian, za które nie ponosi odpowiedzialności.

Zarząd OSBN

Maciej Jagielak
Piotr Jastrzębski
Katarzyna Rączka-Bilińska
Przemysław Woś
Tomasz Zmyślony

 

Kilka pytań do OSBN

Link do oświadczenia: https://osbn.pl/aktualnosci/oswiadczenie-zarzadu-osbn.

Kilka ciekawych komentarzy do oświadczenia OSBN można znaleźć też na fejsbukowym profilu organizacji. Warto zaznaczyć, że w tym wpisie Zarząd OSBN przyznaje, iż „wystąpiły usterki, w wyniku których m.in. doszło do gnicia słomy w ścianie budowanego domu”.

Ponieważ, naszym zdaniem, oświadczenie OSBN nie wyjaśnia wszystkiego, w najbliższych dniach prześlemy organizacji kilka pytań. Gdy tylko dostaniemy oficjalne odpowiedzi, przedstawimy je Wam.

Aktualizacja: Publikujemy wywiad z OSBN.

Oznacz Trwały odnośnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *